Search
Sign In

Video z května 2012 z prohlídky odvodňovací štoly pod Jordánem. Odvodňovací štola pod přehradní nádraží Jordán v Táboře byla postavena mezi roky 2012 a 2014 za účelem vypuštění vody z nádrže, jejíž 20 m vysoká sypaná hráz z roku 1492 neměla v roce 2012 funkční spodní výpust (existující výpust s dřevěným potrubím přestala být používána v roce 1830 a po téměř 200 letech nejen není funkční, ale ani se nepodařilo nalézt její pozůstatky, tedy bylo vypuštění přehrady nemožné). Nádrž bez možnosti vypuštění tak nejen neplnila svoje vodohospodářské účely (retence povodňových přívalů), nebylo možné ji odbahnit, ale dokonce představovala riziko při vzniku mimořádných stavů (520 let stará sypaná hráz nesplňuje veškeré požadavky kladené na stavbu vodních děl v současnosti, proto je obtížné hodnotit její stav a přestože je stabilní, v případě poruchy tělesa by nebylo možné dostatečně rychle a spolehlivě nádrž vypustit). Štola byla vyražena ve skalnatém podloží (postupnými odstřely bez použití razicího štítu) v délce 148 m od místa na konci ulice K Vodopádu, kde z přirozeného skalního stupně spadá do koryta Tismenického potoka voda z horní výpusti nádrže přiváděná sem strouhou vybudovanou v roce 1693. Z důvodu obejití tělesa hráze je štola dvakrát ostře zahnutá doprava (při cestě od vstupu) a končí v komoře pod pravým břehem nádrže (nedaleko ulice U Stadiónu Míru), kde se stýká s cca 50 m dlouhou tlakovou štolou vedoucí pode dnem nádrže k jejímu nejhlubšímu místu tak, aby mohla být voda kompletně vypuštěna. Stěny štoly jsou betonové v tlamovém profilu s výškou 2,5 a šířkou 2,4 m. Dno štoly se nachází přibližně 19 metrů pod hladinou rybníka, jeho maximální hloubka dosahuje 15 m. Ve štole je instalováno technické osvětlení, vstup do štoly je zabezpečen mříží. Štola není využívána pro odvod vody trvale (v provozu je strouha vedoucí k vodopádu), pouze občasně.

Sign In Tabor.tv

For faster login or register use your social account.

or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password